top of page

תיקון או ביטול של צו ירושה, כללים ודגשים.

 

רכושו של אדם, לאחר מותו, יחולק באחת משתי דרכים: על פי הכתוב בצוואתו, היה וישנה צוואה תקפה, או על פי סדר הירושה הקבוע בחוק. כאשר קיימת צוואה, על היורשים להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, אולם בהעדר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה. שתי הבקשות הללו, מוגשות על גבי הטפסים המיועדים לכך, אל הרשם לענייני ירושה.

 

לעיתים, לאחר שניתן צו ירושה, יש צורך לתקנו או לבטלו. אחת הסיבות האפשריות היא כאשר לפתע, נתגלה כי המנוח הותיר אחריו צוואה. במצב זה, יש להגיש בקשה לביטול צו הירושה, להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה וכך, יחולק עזבונו של המנוח, על פי האמור בצוואה ולא על פי הדין, כפי שהיה קורה לולא בוטל צו הירושה.

 

כל בקשה הנוגעת לדיני ירושה, יש להגיש באמצעות עורך דין משפחה, אשר ינסח את הבקשה באופן מקצועי ומדויק, על פי הנדרש בחוק, ידאג לכך כי כל בקשה תיתמך במסמכים הרלוונטיים וכי הטיפול בה יהיה יעיל ומהיר, עד כמה שניתן. כך גם יש לעשות  כאשר יש להגיש בקשה לצו ירושה, או בקשה לשינוי הצו או ביטולו, לפנות אל עורך דין משפחה.

 

בקשה לצו ירושה, מוגשת על גבי הטופס המיועד לכך, אל הרשם לענייני ירושה. הבקשה מוגשת בכמה עותקים ואליה מצורפים מספר מסמכים למשל, תעודת פטירה. הוגשה הבקשה למתן צו ירושה, תפורסם על כך הודעה בעיתון, בכדי לתת אפשרות להגשת התנגדויות לצו הירושה. במקביל לכך, נשלחת הבקשה לצו ירושה אל בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה, אשר צריך גם הוא לאשר את הבקשה ולרוב הוא אכן מאשר. היה והוגשה התנגדות מצד מי מהציבור למתן צו ירושה, הרשם לענייני ירושה אינו יכול לדון בה והוא על כן, יעבירה אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון בהתנגדות ויכריע בה. בהעדר התנגדויות, ייתן הרשם צו ירושה כמבוקש.

 

כאמור מעלה, ישנם מצבים בהם לאחר שניתן צו ירושה, יש צורך לתקנו או לבטלו בכלל. במקרה שכזה, פונים אל עורך דין משפחה, אשר יבחן האם אכן יש מקום להגשת בקשה לשינוי או ביטול הצו ואם התשובה לכך היא בחיוב, יכין עורך הדין את הבקשה.

 

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה, כרוכה בתשלום אגרה ועליה להיות מנומקת היטב. הבקשה תכלול עובדות  או טענות, אשר לא היו ידועות לרשם בזמן מתן צו הירושה, אם בשל כך כי מבקש צו הירושה לא ידע עליהן ואם בשל סיבה לגיטימית אחרת, בגינה לא הועלתה העובדה או הטענה בפני הרשם. בבקשה ידון הרשם לענייני ירושה, או בית המשפט לענייני משפחה, על פי נסיבות המקרה. ככלל, כאשר ישנה סיבה לגיטימית לאיחור בהצגת הטענה  וכאשר זו מצדיקה את תיקון או ביטול צו הירושה, הבקשה תתקבל.

תיקון או ביטול של צו ירושה

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page