top of page

מה חשוב לדעת בעניין התנגדות צו קיום צוואה?

 

עם פטירתו של אדם, על יורשיו להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, על מנת שניתן יהיה לחלק את העיזבון בין היורשים. הבקשה מוגשת אל הרשם לענייני ירושה ולרוב, ניתן הצו תוך זמן קצר. החריג המרכזי הוא מצב שבו מוגשת התנגדות לצוואה, אז מעביר הרשם את הטיפול בבקשה אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון בהתנגדות ויקבע האם הצוואה כשרה או פסולה.

 

מה חשוב לדעת לגבי הליך של התנגדות לצוואה? ראשית, כי מדובר בהליך משפטי מורכב בשל מאפיין ייחודי ויוצא דופן, שנית, כי יש להגיש את ההתנגדות לצוואה במועד המתאים ושלישית, חשוב מאוד לפנות אל עורך דין משפחה מקצועי ומיומן לשם ניסוח ההתנגדות.

מורכבות ההליך

התנגדות לצוואה הוא הליך משפטי במסגרתו יידרש המבקש להוכיח כי קיימת עילה לפסילתה של הצוואה, למשל, השפעה בלתי הוגנת על המצווה. עמידה בנטל ההוכחה אינה משימה קלה כלל וכלל מן הטעם כי העד המרכזי, המצווה, איננו עוד בין החיים והוא אינו יכול להעיד על נסיבות עריכת הצוואה והאם היא משקפת את רצונו הכנה והחופשי. על המבקש לפסול את הצוואה יהיה אפוא, לאתר ראיות אחרות (כגון עדים) המוכיחות את טענותיו.

 

נתון נוסף אשר תורם רבות למורכבות הסוגיה של התנגדות לצוואה, הוא גישתם של בתי המשפט. ככלל, נוטים בתי המשפט שלא לפסול את הצוואה, אלא לקיימה, אף אם נתגלה בה פגם, כל עוד הפגם ניתן לתיקון והצוואה משקפת, לדעת בית המשפט, את רצונו האמיתי של המנוח.

 

הגשת ההתנגדות במועד המתאים

עת הוגשה על ידי היורשים בקשה לקבלת צו קיום צוואה, מתפרסם דבר הבקשה בעיתון יומי. מטרת הפרסום היא ליידע את הציבור כי הוגשה בקשה ולאפשר לו להתנגד לה. אולם, לא ניתן להגיש את ההתנגדות בכל זמן, ככלל, עומדים לבעל עניין 14 יום בלבד ממועד הפרסום להגיש את התנגדותו לצוואה ועל כן, המבקש להתנגד לצוואה, אל לו להשתהות ולהגיש את התנגדותו בפרק זמן זה. לצד האמור לעיל, חשוב לציין כי במקרים רבים, כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה, אף אם חלפו 14 הימים. התנגדות לצוואה, צריכה לכלול טיעונים משפטיים ועובדתיים ועליה להיתמך בתצהיר ומסמכים רלוונטיים, כאשר כפי שיוסבר להלן, רצוי מאוד לפנות אל עורך דין משפחה לשם ניסוח ההתנגדות והגשתה.

 

פנייה אל עורך דין משפחה

לאור כל האמור לעיל, ישנה חשיבות רבה למסירת הטיפול בהכנת ההתנגדות לצוואה לעורך דין מקצועי המומחה בדיני צוואות וירושות. עורך דין משפחה המכיר את המאטריה המשפטית, יבחן את נסיבות המקרה לעומקן וינסח את ההתנגדות בצורה הטובה ביותר. רצוי מאוד לפנות אל עורך דין משפחה בעל וותק ושם בתחומו, אשר מתנהל בשקיפות מלאה כלפי הלקוח ומסביר לו את אופן התנהלות ההליך, האסטרטגיה המשפטית וכיו"ב.

התנגדות לצו קיום צוואה – מה חשוב לדעת?

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page