top of page

בתי המשפט לענייני משפחה דנים לא מעט בהתנגדויות לצוואה. מהי צוואה? זהו למעשה מסמך משפטי, במסגרתו מחליט אדם, מי יהיו יורשיו וכיצד יחולק רכושו ביניהם. לאחר מותו של המצווה, על היורשים להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה, בכדי שניתן יהיה לפעולה על פיה. הרשם לענייני ירושה, מפרסם את דבר הבקשה בעיתונות, על מנת לאפשר למי שמעוניין בכך, להגיש התנגדות לקיום הצוואה.

 

התנגדות לצוואה, מוגשת לרשם, אשר מעביר אותה לבית המשפט לענייני משפחה. על המתנגד להראות כי אחת מעילות הפסילה שבחוק מתקיימת ואם עשה כן, רשאי בית המשפט לפסול את הצוואה. חשוב להדגיש, כי הנחת המוצא בכל הנוגע לדיני ירושה וצוואות, היא כי יש לקיים את רצון המנוח ולכן, בתי המשפט, אינם ממהרים לפסול צוואות, באופן חלקי או מלא, אם שוכנעו כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המוריש.

 

החוק מכיר בכמה עילות פסילה וביניהן: השפעה בלתי הוגנת, כשרות המצווה, צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה וטעות בצוואה. להלן פירוט קצר של כל אחת מן העילות הללו.

 

 

השפעה בלתי הוגנת

זהו מצב שבו הוראות המצווה בצוואה, הן תוצאה של איום, תחבולה או השפעה בלתי הוגנת מצד אחד היורשים, או כולם. על המתנגד לצוואה, להוכיח כי הייתה תלות עמוקה ויסודית של המצווה ביורשים, שהחלה טרם עריכת הצוואה והייתה קיימת בזמן עריכת הצוואה. תלות זו הייתה עוצמתית ואבסולוטית כל כך, עד שניתן להניח כי הצוואה אינה משקפת את רצון המנוח.

 

חשוב להבהיר כי על המתנגד להוכיח תלות שהנה מעבר ליחסים קרובים בין המוריש ליורשים, שהרי הקרבה היא ההסבר למתן הירושה ליורש מלכתחילה. יש להוכיח מעשה כאיום או סחיטה של ממש מצד היורש.

 

כאשר מוצגת בפני בית המשפט, טענה של השפעה בלתי הוגנת, בודק בית המשפט פרמטרים שונים, כגון:

 

מידת העצמאות: בית המשפט בוחן את מידת העצמאות של המנוח, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית .

 

קשרים נוספים: האם למנוח היו קשרים משמעותיים נוספים מלבד עם היורשים. בית המשפט יבדוק האם אלו יוכלו להעיד על מידת התלות של המצווה ביורש וכן, האם גם הקשר איתם התאפיין בתלות עמוקה וכך למעשה ניתן להסיק שהתלות בין היורש למצווה, אינה ייחודית.

 

נסיבות עריכת הצוואה:  בית המשפט יבחן את נסיבות עריכת הצוואה ואת מידת מעורבותם של היורשים בה.

 

 

כשרות המצווה לערוך צוואה

התנגדות לצוואה, מוגשת לעיתים בשל טענה של העדר כשרות. על פיה, מצבו הנפשי והפיזי של המצווה, לא אפשר לו להבין את משמעותה של הצוואה. הוא אינו מודע להיקף רכושו ואינו מבין את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של הצוואה. לשם הוכחת טענה זו, יצטרך המתנגד, להציג מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הבריאותי של המנוח בסמוך למועד עשיית הצוואה, אשר יתמכו בטענה כי הוא לא היה צלול דיו בעת עריכת הצוואה, כדי להבין את השלכותיה.

 

 

צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה

הסעיף בחוק המגבש עילה זו, קובע חזקה של השפעה בלתי הוגנת, בעת מעורבות היורש בעריכת הצוואה. מטרת הסעיף היא לגרום לכך כי יורשים ידירו רגליהם מכל הנוגע לעריכת הצוואה וכך, מובטח כי הצוואה תשקף את רצונו הכנה של המוריש. הביטוי שבחוק " לקח חלק" הוא ביטוי כללי וגמיש, המאפשר שיקול דעת רחב לבית המשפט, והוא יכול לתת לביטוי זה פרשנות צרה או רחבה. מטבע הדברים, בוחן בית המשפט, כל מקרה לגופו ועל פי נסיבותיו, מקבל החלטה בבקשה של התנגדות לצוואה.

 

 

טעות

ישנן טעויות בצוואה, אשר ניתן להגיש בגינן התנגדות לצוואה. למותר לציין כי אין בכל טעות טכנית כמו תאריך, או מספר חשבון, בכדי לפסול צוואה, קל וחומר כאשר כוונת המצווה ברורה והטעות אינה גורמת לבעיות פרשניות. אז, רשאי בית המשפט לתקן את הטעות ולקיים את הצוואה.

התנגדות לצוואת המוריש - טענות מרכזיות

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page