top of page

מתנה מחמת מיתה הינה כאשר אדם מעביר נכס לאחזקתו של אדם אך שומר בעלות ״הלכה למעשה״ בנכס עד ליום מותו. כך לדוגמא, לצורך תכנון מס הורים שידם משגת קונים דירת מגורים על שם ילדיהם כאשר ההבטחה הינה כי הכנסות מן הדירה תעבורנה לילדים (הבעלים הרשומים של הנכס) ביום מן הימים כאשר ילכו לעולמם. לאור העובדה כי הנכסים רשומים על שמם של הילדים ההורים נוטים לא לכלול נכסים אלו כחלק ממסת הנכסים בצוואה. המתואר לעיל נקרא ״מתנה מחמת מיתה״, קרי מתנה אשר ניתנת בעוד המצווה בחיים אך בפועל הבעלות על הנכס עוברת בעת מותו של המצווה.

דוגמאות נוספות יש לכך שאנשים מתחייבים באמצעות חוזה להעביר ללא תמורה נכס במתנה לאחר לכתם למנוחת עולמים. 

חוק הירושה קובע כי כל העברות המתוארות לעיל בטלות ומבוטלות. קרי, הורה אשר קונה נכס על שם  ילדו אך בפועל שומר בעלות על הנכס ועל ההכנסות מהנכס עד יום מותו, הינו כמי שמעניק מתנה מחמת מיתה. כאמור, מתנה מחמת מיתה הינה בטלה.

על מנת לשמור על אחידות וודאות חוק הירושה בישראל אוסר על הענקת מתנות מחמת מיתה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין ביטל מתנות שכאלה וקבע כי אלו יחולקו בהתאם לחוק הירושה. משכך, אם הוגשה צוואה, יכול והיורשים על פי צו קיום הצוואה ירשו את הנכס חרף העובדה כי הנכס כלל לא היה רשום על שם המנוח.

לאור המורכבות של סוגיה זו יש לשים לב כי הינם מציינים בפני עורך הדין אשר כותב עבורכם את הצוואה כי ישנם נכסים אשר לא כתובים על שמכם אך בפועל הינכם הנהנים מההכנסות של הנכסים ואלה שנוהגים במנהג בעלים בנכסים. אף שהנכסים לא כתובים על שמכם, כאשר יוגש צו קיום צוואה יש לכם אינטרס כי נכסים אלו (ולו למען הזהירות בלבד) יהיו כתובים בצוואה.ֿֿ

שימו לב כי המבחנים למתנה מחמת מיתה הינם מבחנים עובדתיים אשר בית המשפט יבדוק בצורה מדוקדקת ומעמיקה. בנוסף יש לשים לב כי לא כל טענה כנגד מתנה מחמת מיתה תתקבל. כך לדוגמא בע״א 3220/10 חדד נ׳ כהן נקבע כי כאשר התנאי למתן המתנה יכול היה להתקיים גם ללא קשר לפטירתו של המוריש אין מדובר במתנה מחמת מיתה. כך לדוגמא, כאשר העברת מקרקעין תלויה בקבלת אישורים לבניה על המקרקעין, אך התנאי התקיים רק לאחר מות המוריש, אין מדובר במתנה מחמת מיתה שכן התנאי יכול היה להתקיים אך לפני מותו של המצווה.

מתנה מחת מיתה עלולה להוביל להגשת התנגדות לקיום צוואה ולסכסוכים קשים בין בני המשפחה, לכן ישנה חשיבות רבה כי תציינו בפני עורך הדין את כלל הנכסים שיש ברשותכם ואף נכסים שקניתם עבור אחרים על מנת לדעת להעריך את הסיכון.

מתנה מחמת מיתה, מה זה? והאם אפשרי להעניק?

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page