top of page

דיני הירושה קובעים כללים שונים באשר לעריכת צוואה וכאשר ישנו פגם בצוואה, הדבר יכול להביא לפסלותה. אולם, אין בכל פגם על מנת לפסול צוואה ולעניין זה, מבחינים בין פגמים צורניים אשר יכולים להיות ברי תיקון, לבין פגמים אחרים אשר אינם ברי תיקון ופוגעים בתקפות הצוואה. החליט בית המשפט לפסול צוואה, רכושו של המנוח, יחולק על פי סדר הירושה שבחוק ולא על פי האמור בצוואה.

 

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי, אותו יש לערוך אצל עורך דין משפחה. הצוואה קובעת כיצד יחולק רכושו של המצווה, לאחר מותו ומשכך, עליה לכלול התייחסות לכל רכושו של המנוח ועליה להיות מנוסחת באופן ברור, על מנת שישתקף רצונו הכנה של המצווה. כמו כן, הצוואה צריכה לעמוד בכללים שונים הקבועים בחוק, בהתאם לסוג הצוואה. החוק מכיר בארבע דרכים לעריכת צוואה: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה שבעל פה וצוואה בפני רשות.

 

פגמים צורניים – ברי תיקון?

כאמור בפתח הדברים, פגם בצוואה יכול להביא לפסלותה, אולם הדבר נתון לבדיקה פרטנית בכל מקרה ומקרה. בבואו לבחון האם ניתן לתקן פגם בצוואה, מנסה בית המשפט להתחקות אחר רצון המצווה. בית המשפט ינסה להבין האם הפגם נוגע למהותה של הצוואה והאם הוא מטיל ספק בגמירות הדעת של המצווה. ככל שסבר בית המשפט כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והכנה של המנוח וניתן לקיימה עם תיקון הפגם, לא יורה על פסילת הצוואה.

 

לעניין זה עולה השאלה, האם פגם צורני הוא תמיד בר תיקון וזוהי סוגיה מעט מורכבת. ישנם פגמים צורניים אשר ניתן לתקנם בכל סוג של צוואה, כמו למשל טעות בתאריך הצוואה. אולם ישנם פגמים אשר לא יהיה ניתן לתקנם כאשר מדובר על צוואה מסוג מסוים. כך למשל בצוואה בעדים, העדר חתימת המצווה או העדר חתימת שני עדים, אינם פגמים ברי תיקון והם יביאו לפסלות הצוואה. דוגמא נוספת, כאשר מדובר בצוואה בעל פה, אי כתיבת זכרון דברים, לא יהיה לרוב פגם בר תיקון.

 

האם טעות סופר היא פגם בר תיקון?

בחלק מן המקרים בהם מוגשת לבית המשפט באמצעות עורך דין משפחה, התנגדות לצוואה, הטענה היא כי יש לבטל את הצוואה בשל טעות סופר. זו יכולה לבוא לידי ביטוי למשל, בטעות באיות שמו של אחד היורשים, טעות בפרטי חשבון בנק וכיו"ב. לרוב, טעות סופר לא תהווה עילה לפסילת צוואה, היות שניתן לראות בדבר פגם טכני, אשר אינו נוגע לתוכנה של הצוואה ואינו מטיל ספק בגמירות הדעת של המצווה. כאשר אלו הם פני הדברים, תיקונה של טעות סופר, מאפשר את קיומה של הצוואה ומימוש רצונו של המנוח וזוהי הרי מטרתה של הצוואה.

 

עילות לפסילת צוואה

החוק קובע מספר עילות אשר בהתקיימן, לא ניתן יהיה לקיים את הצוואה והיא תיפסל. אחת מן העילות השכיחות בגינן מגיש עורך דין משפחה התנגדות לצוואה, היא השפעה בלתי הוגנת, פירושה כי הצוואה נערכה שלא מתוך רצון חופשי של המצווה, אלא מתוך לחץ או איום מצד נהנה מן הצוואה. בית המשפט בוחן את קיומה של השפעה בלתי הוגנת, על פי מספר פרמטרים, ביניהם: מידת העצמאות של המצווה במועד עריכת הצוואה אל מול התלות שלו בנהנה,  קיומם של קשרים נוספים בחיי המצווה ונסיבות עריכת הצוואה. התרשם בית המשפט כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, יפסול את הצוואה היות שהיא אינה משקפת את רצון המנוח.

פגמים בצוואה

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page