top of page

                                   

 

אל פתחם של בתי המשפט לענייני משפחה, מגיעים לא מעט סכסוכי ירושה. בחלק ניכר מן המקרים, מבקש אחד מן הצדדים לפסול את הצוואה בשל מעורבות היורשים, כולם או מקצתם, בעריכתה. זוהי אחת מעילות הפסילה שבחוק, הקובעת כי צוואה המזכה את מי שערך אותה, היה עד לעשייתה או לקח בדרך אחרת, חלק בעריכתה, בטלה היא. האם פירושו של דבר כי כל מעורבות בצוואה, תוביל לפסילתה?

ראשית יש להבין את הליך ביטול הצוואה - לאחר פטירת המוריש הצו המעוניין מגיש בקשה לרשם הירושות לצו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה לרשם מתבצע רישום במערכת ציבורית של הרשם לענייני ירושות כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה ישנו זמן תחום בו ניתן להגיש התנגדויות לצו קיום הצוואה. אחת מההתנגדויות הנפוצות הינה טענה כי הנאה מהצוואה (לא בהכרח המגיש של צו קיום הצוואה) היה מעורב בעריכת הצוואה.

 

מעורבות בצוואה – שלושה מצבים אפשריים

סעיף 35 לחוק מגדיר שלושה מצבים שונים של מעורבות בצוואה, כאשר כל אחד מהם, עלול להביא לפסילתה של הצוואה על ידי בית המשפט:

 

היורש היה עד לעשיית הצוואה: יורש אינו יכול להיות עד רשמי לצוואה, אולם אף אם לא ראו בו כעד רשמי, עצם נוכחותו של היורש בעת עריכת הצוואה או במועד החתימה עליה, יכולה להיחשב למעורבות בצוואה.

 

מעורבות בעריכת הצוואה: למשל, כאשר היורש החליט על סוג הצוואה אשר יערוך המצווה (חוק הירושה מכיר במספר סוגי צוואות) ו/או כאשר היורש לקח חלק בניסוח הצוואה.

 

מעורבות אחרת: מצב זה יכול לכלול כל מעורבות בנסיבות עריכת הצוואה, אשר אינה מוזכרת בשני המצבים שלעיל, למשל, בחירת עורך דין משפחה אשר יערוך את הצוואה, ליווי המצווה למשרד עורך הדין וכיו"ב.

 

האם כל מעורבות יורש = פסילת הצוואה?

בבואו של בית המשפט להחליט האם יש מקום לפסול את הצוואה, או אם לאו, בוחן הוא היטב את נסיבות המקרה כפי שמוצגות בפניו על ידי עורך דין משפחה. חשוב להדגיש כי אין בכל מעורבות של יורש בצוואה, כדי לפסול אותה. מדוע?

 

מטבע הדברים, ישנה לא פעם, קרבה בין היורש למצווה, במסגרתה יכול והיורש מסייע למצווה בחיי היום יום והוא מעורב בחייו באופן משמעותי. אולם, אין בעצם קיומו של קשר קרוב בין הצדדים, כדי לפסול את הצוואה, אלא הכלל המנחה את בית המשפט, הוא השאלה האם היורש היה מעורב באופן ספציפי ומהותי בעריכת הצוואה ואם היה, האם מדובר במעורבות כזו אשר יוצרת ספק האם הצוואה משקפת את רצונו החופשי והכנה של המנוח.

 

בתי המשפט בוחנים כל מקר לגופו, על פי נסיבותיו הספציפיות וקשה להצביע על מעשה כזה או אחר, אשר בכל מקרה ומקרה, יראו בו כמעורבות בצוואה, אשר תוביל לפסילתה. כך למשל, בית המשפט יכול לראות במקרה אחד, בשל הקונטקסט ויתר הנסיבות, הכרות של היורש עם עורך הדין המטפל בצוואה, כמעורבות הדורשת את פסילת הצוואה ובמקרה אחר, יסבור בית המשפט כי אין בנתון זה כדי להצדיק את פסילת הצוואה.

 

למותר לציין כי סיכויי ההצלחה של מגיש ההתנגדות לצוואה ושל היורשים המבקשים לקיימה, תלוי רבות במקצועיותו של עורך דין משפחה המייצג את כל אחד מן הצדדים ועל כן, חשוב לפנות אל עורך דין מומחה, בעל ניסיון רב בדיני ירושה.

 

מה בין מעורבות בצוואה להשפעה בלתי הוגנת?

כאמור בפתח הדברים, חוק הירושה כולל מספר עילות פסילה ולצדה של העילה אותה סקרנו כאן: מעורבות בעריכת הצוואה, ישנה עילה נפוצה נוספת והיא השפעה בלתי הוגנת. עילה זו באה לומר כי כאשר נערכה צוואה תחת איום, תחבולה או תרמית, הרי שדינה של הצוואה להיפסל.

 

שתי העילות הללו קשורות לא פעם זו בזו, שהרי יורש המעורב במכוון באופן מהותי בעריכת הצוואה, עושה כן בדרך כלל, על מנת לקבל יתרון בצוואה על פני אחרים. כך יוצא כי לרוב, ינסה היורש להשפיע על המצווה באשר לתוכן הצוואה ומכאן, בידיו של המתנגד לצוואה עילה נוספת לפסלות.

 היורש היה מעורב בעריכת הצוואה – האם דינה להיפסל?

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page