top of page

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

 

אחת מן העילות לפסילת צוואה, היא השפעה בלתי הוגנת וכאשר אדם מעוניין לפסול צוואה בשל עילה זו, או עילה אחרת שבחוק, עליו לפנות אל עורך דין משפחה. השפעה בלתי הוגנת פירושה, הצוואה איננה משקפת את רצונו החופשי של המצווה, אלא היא נעשתה בשל לחץ, תחבולה או איום מצד אחד הנהנים מן הצוואה. על כן, כאשר התרשם בית המשפט כי אכן הייתה השפעה שכזו, הצוואה תיפסל. 

 

קיומה של השפעה בלתי הוגנת, נבחנת באמצעות פרמטרים שונים, עליהם נרחיב להלן: מידת עצמאותו של המצווה, עומק התלות של המצווה בנהנה, קיומם של קשרים נוספים בחיי המנוח ונסיבות עריכת הצוואה. יש לציין כי היה ובית המשפט סבר כי יש מקום לפסול את הצוואה, עזבונו של המנוח יחולק על פי סדר הירושה שבחוק, או על פי הקבוע בצוואה אחרת, היה וישנה צוואה תקפה.

 

מידת העצמאות של המצווה

פרמטר זה בוחן עד כמה היה המצווה עצמאי בעת עריכת הצוואה, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית. במונח עצמאות פיזית הכוונה היא, כי מצב בריאותו של המנוח אפשר לו להתנהל באופן עצמאי והוא לא היה תלוי באחרים לשם ביצוע פעולות היומיום. כמו כן, נבחן מצבו הנפשי של המצווה והלך רוחו, כאשר הכוונה היא להבין האם הייתה תלות נפשית של המצווה בנהנה ואם כן, מה היה היקפה. מטבע הדברים, ככל שהראיות מעידות על כך כי המצווה היה עצמאי יותר משתי הבחינות הנ"ל, כך ייטה בית המשפט לשלול את קיומה של השפעה בלתי הוגנת בעת עריכת הצוואה.

 

עומקה של התלות בנהנה

השפעה בלתי הוגנת מתאפשרת בעיקר כאשר היחסים בין המצווה לנהנה, היו יחסי תלות, אשר חרגו מיחסי קרבה ודאגה. התלות של המצווה בנהנה, צריכה להיות תלות עמוקה וממשית, אשר שוללת למעשה את קיומו של רצון חופשי מצד המנוח, בעת עריכת הצוואה. חשוב להבהיר, כי אין בכל יחסי קרבה או בחילופי דברים בין הצדדים הנוגעים לצוואה, בכדי להיות השפעה בלתי הוגנת, אלא יש להוכיח את קיומה של תלות אמיתית, פיזית ו/או נפשית של המנוח בנהנה.

 

האם למנוח היו קשרים אחרים?

מידת התלות של המנוח בנהנה, נבחנת לא רק לאור טיבה של מערכת היחסים ביניהם, אלא גם על פי קיומם או העדרם של קשרים אחרים. כאשר המצווה היה מנותק מקרובי משפחה או מחברים והקשר העיקרי שלו היה עם הנהנה, הדבר מחזק את הטענה של  השפעה בלתי הוגנת. עורך דין משפחה המבקש להוכיח כי המצווה היה מנותק מסביבתו, יוכל לעשות זאת בין השאר באמצעות הבאת עדים, קרובי משפחה וחברים, אשר יעידו על מאמצי הנהנה לנתק את המנוח מהם. יודגש כי אין בניתוק כשלעצמו כדי לחזק את טענת התלות, אלא יש להראות כי הנהנה הוא זה אשר גרם לבידודו של המנוח ואין המדובר בעניין אשר אינו קשור אליו.

 

נסיבות עריכת הצוואה

בית המשפט בוחן את נסיבות עריכת הצוואה ומנסה להבין עד כמה היה הנהנה, מעורב בעריכת הצוואה. בין השאר ישאל בית המשפט,  האם הכיר הנהנה את עורך הדין של המצווה, עד כמה היה מעורב בניסוח הצוואה, בפרטיה, האם שילם את שכר הטרחה של עורך דין משפחה,  הכרוך בעריכת צוואה וכיו"ב. כל אלו ועוד, יכולים לאשש או להפריך טענה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page