top of page

מהי משמעותו של סעיף אריכות ימים בענייני ירושה?

 

אחת השאלות המעניינות שעולות בתחום דיני הירושה, היא על הקשר שבין סעיף אריכות ימים לבין זכויות היורשים, אם על פי צוואה ואם על פי דין. סעיף אריכות ימים הוא טופס עליו חותמים פעמים רבות בני זוג או קרובי משפחה אחרים, המנהלים חשבון בנק משותף. חתימה על טופס זה משמעותה כי במידה ואחד מהשותפים בחשבון ילך לעולמו, יוכל השותף השני להמשיך ולפעול בחשבון, כאשר לכאורה, ליורשיו של השותף אשר נפטר, לא תהיינה זכויות כלשהן בכספים שבאותו חשבון בנק.

 

אריכות ימים = זכויות בחשבון?

בפועל, תמונת המצב מורכבת יותר היות שטופס אריכות ימים, מאפשר באופן טכני את המשך הפעילות בחשבון, אולם הוא אינו מקנה זכויות בחשבון. במה דברים אמורים? כאשר אנו חושבים על המונח חשבון משותף, הרי שנדמה כי פירוש הדבר הוא כי כל הכספים המצויים בחשבון, שייכים לשותפים שווה בשווה, אולם הנחה זו אינה תמיד נכונה. במקרים רבים, צורף שמו של אדם לחשבון לצורך מסוים, אך על אף הרישום שלו כשותף בחשבון, הכספים שבו, כולם או חלקם, אינם שייכים לו.

 

לאור זאת, נקבע כי אין בעצם קיומו של טופס אריכות ימים, כדי להקנות לשותף הנותר בחיים זכויות בכספים ועל כן, אלא אם יוכל השותף כי הוא היורש לש אותם כספים, או  שהם ניתנו לו במתנה, הכספים יהיו שייכים ליורשיו של בעל החשבון שנפטר.

 

מדוע כדאי לחתום על אריכות ימים?

בשל העובדה כי חתימה על טופס אריכות ימים, אינה מבטיחה לשותף את הזכויות בחשבון, עולה השאלה, מדוע אם כן יש צורך לחתום מלכתחילה על סעיף אריכות ימים? האם יש בכך טעם? בהחלט! למרות האמור לעיל, סעיף אריכות ימים מקנה לשותף יתרון מסוים, היות שללא טופס זה, עם פטירתו של אחד השותפים, הבנק יהיה רשאי להקפיא את החשבון ולא לאפשר לבצע בו כל פעולה, עד אשר יוצג לו צו קיום צוואה או צו ירושה.

 

אולם, כאשר השותפים חתמו על טופס אריכות ימים, החשבון יישאר פעיל. נדגיש כי אם יבחר השותף לפעול בחשבון ולעשות שימוש בכספים כאשר הם למעשה אינם שייכים לו, יוכלו היורשים לפנות לערכאות משפטיות על מנת לקבל את הכספים הללו חזרה.

 

קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה

במקרים רבים, יידרש השותף בחשבון הבנק להציג צו ירושה או צו קיום צוואה, על מנת להראות כי הוא היורש של הכספים. צו ירושה ניתן בכל מקרה שבו המנוח לא הותיר אחריו צוואה ואילו צו קיום צוואה, כשמו כן הוא, ניתן כאשר ישנה צוואה. לשם קבלת שני הצווים הללו יש לפנות באמצעות עורך דין משפחה, אל הרשם לענייני ירושה, אשר בהעדר התנגדויות למתן הצו, מאשר את הבקשה ומוציא את הצו המבוקש.

מהי משמעותו של סעיף אריכות ימים בענייני ירושה?

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page