top of page

                                                זכות הירושה של המדינה

 

דיני הירושה בישראל קובעים כי רכושו של אדם לאחר מותו, יעבור ליורשיו כפי שנקבע בצוואתו. בהעדר צוואה, יועבר הרכוש אל היורשים על פי סדר הירושה שבחוק. בהעדר יורשים על פי דין, יועבר הרכוש אל המדינה.

 

עריכת צוואה

חלק ניכר מן הציבור, בוחר לערוך צוואה, במסגרתה קובע המצווה מי יהיו יורשיו ומה יהיה חלקו של כל אחד מהם ברכושו, לאחר מותו. צוואה היא מסמך משפטי מחייב, אולם כאשר היא ערוכה שלא על פי החוק, היא עלולה להיפסל ועל כן, ישנה חשיבות רבה לכך כי הצוואה תנוסח על ידי עורך דין משפחה. כאשר פונים אל עורך דין מקצועי ומנוסה, תוכנה של הצוואה יהיה ברור ומוגדר והיא תיערך כהלכה, על פי הכללים שבחוק. נפטר אדם וקיימת צוואה תקפה? יגישו היורשים, באמצעות עורך דין משפחה, בקשה לקבלת צו קיום צוואה.

 

התנגדות לצוואה

ישנם מקרים בהם מוגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה, כאשר המתנגד מבקש לפסול את הצוואה, כולה או חלקה. הליך ההתנגדות לצוואה מתקיים בבית המשפט לענייני משפחה, במסגרתו בוחן בית המשפט האם עמד המתנגד בנטל ההוכחה, להראות כי מתקיימת אחת מעילות הפסילה שבחוק. יש לציין כי בתי המשפט אינם נוהגים לפסול צוואה, היכן שסברו כי היא משקפת את רצונו החופשי של המוריש ואם ישנם פגמים בצוואה הניתנים לתיקון, יעדיף בית המשפט לתקנם ולא לפסול את הצוואה.

 

ירושה על פי דין

בהעדר צוואה, ירושתו של אדם תחולק על פי סדר הירושה שבחוק. למשל, כאשר המוריש הותיר אחריו אישה וילדים, תירש האישה את כל הרכוש הנחשב למיטלטלין ובנוסף לזאת תהיה זכאית ללפחות חצי מיתר העיזבון. חציו השני של העיזבון יחולק שווה בשווה בין הילדים. כאשר לא קיימת צוואה, יש להגיש, באמצעות עורך דין משפחה, בקשה לצו ירושה, טרם ניתן יהיה לחלק בפועל את הרכוש בין היורשים.

 

המדינה כיורשת

במקרים יחסית נדירים, נפטר אדם ולא קיימים לו יורשים. פירושו של דבר כי אותו אדם הלך לעולמו ולא הותיר אחריו צוואה, כאשר גם יורשים על פי דין אינם בנמצא. במצב שכזה, יעבור רכושו של המנוח לבעלותה של המדינה והיא תהיה למעשה היורשת של נכסיו. עיזבון אשר נמצא ברשותה של המדינה, יוקדש לטובת הציבור כמובן, למשל, לצרכי בריאות או חינוך.

 

בנוסף לזאת, ישנן אפשרויות אחרות לחלוקת הרכוש של המנוח: ניתן להעבירו לידי אנשים או גופים שונים, אשר ידוע כי היו קשורים אל המנוח בצורה כזו או אחרת, למשל, יכולה המדינה להעביר חלק מן הירושה לאדם או תאגיד אשר המנוח תמך בהם כלכלית בחייו, במועד הסמוך לפטירתו. אפשרות זו נוצרה מתוך הלך מחשבה כי העברת רכושו של המנוח למי שהוא בחר לסייע לו טרם מותו, מגשימה את רצונו, למרות כי זה לא הביע אותו בצוואה.

זכות הירושה של מדינת ישראל

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page