top of page

באמצעות עריכת צוואה, אנו יכולים לקבוע, על פי רצוננו האמיתי והכנה, מה ייעשה ברכוש שצברנו, לאחר לכתנו לעולם הבא. לצוואה, אפוא, חשיבות אישית, משפטית וכלכלית עבורנו ועבור היקרים לנו.

 

לפיכך, כאשר אנו רוצים לערוך צוואה, עלינו לפנות אל עורך דין משפחה, אשר ינסח את הצוואה  עבורנו. בזכות ניסיונו המקצועי ומומחיותו של עורך הדין, הצוואה תנוסח באופן ברור, כך שהסיכוי להיווצרות מחלוקות בין היורשים על רקע פרשנות הצוואה, הוא קטן. אנו נוכל גם להפקיד את הצוואה בידיו של עורך הדין, כך שהקרובים לנו, יוכלו ליצור קשר עמו בשעת הצורך ולא יידרשו לחיפושים על מנת לאתר את הצוואה. נוסף על כן, עורך דין משפחה יוודא כי הצוואה ערוכה על פי דין, כך שהיא תהיה תקפה מבחינה משפטית.

 

במה דברים אמורים? החוק בישראל, קובע כללים לעריכת צוואה וכאשר צוואה אינה עומדת בכללים הללו, היא עלולה להיפסל. על הצוואה להיות ערוכה באחת מארבעת הדרכים הללו:

צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות, צוואה אותה עורכים בכתב יד או צוואה שבעל פה. לכל אחת מן הצורות הללו של צוואה, ישנם כללים ייחודיים לה ועליהם להתקיים, על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי.

 

מה קורה כאשר אנו מעוניינים לשנות את הצוואה שערכנו בעבר? זהו תרחיש נפוץ מאוד שהרי החיים הם דינמיים ומתרחשים בהם שינויים, לעיתים בלתי צפויים. כך למשל, כאשר אדם נפרד מבן זוגו ומטבע הדברים אינו רוצה עוד להוריש לו את רכושו. כאשר נולד ילד חדש או נכד, אותו רוצים לכלול בצוואה. לעיתים, מי מקרובנו נפטר ועלינו לערוך עתה שינוי בצוואה בהתאם וכיו"ב. בכל אחד מן המצבים הללו, עורך דין משפחה יעמוד לרשותנו בכל שינוי אשר נרצה לעשות בצוואה והוא גם ויוודא כי על גבי הצוואה האחרונה, ייכתב כי זוהי הצוואה האחרונה והמחייבת של המוריש, על מנת שלא יתפתחו בעתיד מחלוקות בעניין זה בין היורשים.

 

עורך דין משפחה מטפל לא רק בניסוח הצוואה עצמה ובשינויים בצוואה,  אלא גם בהגשת צו קיום צוואה, לאחר מותו של המוריש. לשם חלוקת הירושה, אין די בקיומה של צוואה, אלא  יש לקבל צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה. קבלת הצו, כרוכה בהגשת בקשה מסודרת בכתב, מלווה במסמכים הדרושים. חשוב מאוד כי עורך דין משפחה יטפל גם בעניין זה, על מנת שהצו יתקבל מוקדם ככל האפשר, ללא עיכובים מיותרים ואם יקרה מצב שבו מוגשת התנגדות לצוואה והטיפול בצו יעבור אל בית המשפט לענייני משפחה, אזי עורך הדין ייצג בדיון וילווה את היורשים עד לסיומו של ההליך וחלוקת העיזבון.

 עריכת צוואה וקבלת צו קיום צוואה – חשיבות עורך הדין 

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page