top of page

 צוואה היא מסמך משפטי ובו נקבעת חלוקת רכושו של אדם, לאחר מותו. עריכת צוואה, מאפשרת למצווה, להחליט מי יהיו יורשיו וכיצד יחולק עזבונו. בהעדר צוואה, תחולק ירושתו של אדם, על פי הסדר שבחוק הירושה, למשל, כאשר הותיר אחריו המצווה, בן זוג וילדים, בן הזוג יורש מחצית מן העיזבון והילדים מתחלקים במחצית השנייה ביניהם, שווה בשווה.

 

עריכת צוואה מומלצת לכל אדם שיש לו רכוש ומעוניין להיות בטוח, כי לאחר מותו, יחולק רכושו, על פי רצונו. כך, הוא אינו קשור לחלוקה הקבועה בחוק, אם ברצונו לחלק את רכושו אחרת. עריכת צוואה, חשובה עוד יותר במקרים שבהם המצב המשפטי אינו רגיל, אז צוואה תוכל למנוע אי הבנות וסכסוכים בתוך המשפחה. למשל, כאשר בני הזוג הם ידועים לציבור, או כאשר בני הזוג עומדים בפני גירושין.

 

 

הדין מכיר בחמישה סוגים של צוואה:

 

  • צוואה בכתב יד: תיכתב בכתב על ידי המצווה ותיחתם על ידו עם תאריך.

  • צוואה בעל פה: סוג צוואה זה נערך בדרך כלל, כאשר המוריש נמצא על ערש דווי. הוא יאמר את צוואתו וזו תירשם על ידי עדים.

  • צוואה בעדים: תיחתם גם על ידי עדים ולא רק על ידי המצווה.

  • צוואה בפני רשות: ניתן לערוך צוואה בפני שופט למשל, או בפני נוטריון, הנחשב גם הוא לרשות, לעניין חוק הירושה.

  • צוואה הדדית: במבנה זה, נערכות שתי צוואות, בהן מורישים הצדדים את רכושם זה לזה.

 

 

צו קיום צוואה

על מנת לקבל תוקף משפטי לצוואה ולבצע את הכתוב בה, יש לקבל צו קיום צוואה. קבלתו, מותנית בהגשת בקשה לרשם לענייני ירושה, אותה מגישים היורשים או כל אדם אחר הרוצה בקיומה של הצוואה. ישנן מספר לשכות בארץ, כך יש להקפיד להגיש את הבקשה, ללשכת הרשם אשר באזור סמכותה, היה מקום מושבו של המצווה.

 

 

בבקשה יש לפרט את זהות המוריש והיורשים ויש לצרף מסמכים שונים לבקשה, לרבות תעודת פטירה והצוואה המקורית. כמו כן, על הבקשה להיות מלווה בתצהיר, לאימות העובדות הכתובות בבקשה. היה והמוריש אינו  תושב ישראל, על מגיש הבקשה, לצרף מסמכים נוספים, כמו חוות דעת של הדין הזר ואישור חשבון בנק.

 

חשוב לציין כי טרם יינתן צו קיום צוואה,  תפורסם הבקשה בעיתון יומי, בכדי לאפשר לכל המעוניין בכך, להגיש התנגדות.

 

 

התנגדות לצוואה

במקרה שבו נפל פגם בצוואה, ניתן להגיש התנגדות לבית המשפט ולבקש את פסילתה של הצוואה. בתי המשפט אינם פוסלים צוואה בגין כל פגם, כל עוד אין חשד כי הצוואה אינה אמיתית וכל עוד, הפגם ניתן לתיקון, כמו: תאריך מוטעה, טעות במספר חשבון וכיו"ב.

 

המבקש לבטל את הצוואה, צריך להוכיח כי יש בה פגם. אם עשה כן, עובר נטל ההוכחה לכתפי הצד המבקש לקיימה ועליו יהיה להוכיח כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי של המוריש וכן כי הפגם הוא בר תיקון.

מה היא צוואה? והדרכים להעריכת צוואה.

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page