top of page

דיני הירושה מגלמים בתוכם סוגיות משפטיות רבות וביניהן, זכויות הירושה של בני זוג. מטבע הדברים, כאשר אנו חושבים על בן זוג כיורש, האסוציאציה הראשונית היא כי מדובר בבני זוג נשואים, אשר אחד מהם הלך לעולמו ובן הזוג אשר נותר בחיים, יורש את רכושו. אולם, כיום, זוגות רבים בוחרים שלא להינשא והם מוגדרים כידועים בציבור. על כן, מגדיר חוק הירושה, את המונח בן זוג בצורה רחבה, על מנת שלא לפגוע בזכות הירושה של ידוע/ה בציבור.

 

בעת מותו של אדם, יחולק רכושו על פי צוואתו ובהעדר צוואה, על פי הקבוע בחוק הירושה. למותר לציין, כי אם בחר המנוח בצוואתו, שלא להוריש את רכושו, כולו או חלקו, לבן הזוג, הרי שאין בך כל בעיה, שהרי מטרתה של הצוואה היא לשקף את רצונו הכנה של המצווה באשר לחלוקת רכושו לאחר מותו. עם זאת, במקרים רבים, אדם נפטר ללא צוואה, אז מגן החוק על זכות הירושה של בן הזוג וקובע כי בן זוג, יירש את כל הרכוש המוגדר כמטלטלין ובנוסף לזאת, יירש הוא לפחות מחצית מיתר העזבון. יש לציין, כי ירושה על פי דין תיעשה לא רק בהעדר צוואה, אלא גם במקרים בהם נפסלה הצוואה על ידי בית המשפט.

 

הגדרת המונח בן זוג

החוק קבע הגדרה רחבה למונח בן זוג והיא כוללת לא רק בן זוג אשר היה נשוי למנוח, אלא גם בן זוג ידוע בציבור. עם זאת, בשונה מסטטוס נשואים, סטטוס ידועים בציבור הוא סטטוס טעון הוכחה ועל כן, החוק מציב שני תנאים, אשר צריכים להתקיים, בכדי שתקום זכות ירושה לידוע/ה בציבור. התנאי הראשון הוא כי בעת פטירתו של המנוח, הוא לא היה נשוי לאישה אחרת ובת הזוג לא הייתה נשואה לאדם אחר. התנאי השני הוא כי בני הזוג ניהלו משק בית משותף. מונח זה גם הוא קיבל פרשנות רחבה ועל כן, אין הכרח להראות כי בני הזוג גרו תחת אותה קורת גג, אלא ניתן לקיים תנאי זה גם אם חיו בנפרד, כל עוד התקיימו במערכת היחסים שלהם, סממנים אחרים של שיתוף.

 

קבלת ייעוץ משפטי – עורך דין משפחה

ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין משפחה, בכל הנוגע לענייני ירושה. ראשית, על מנת לבדוק אפשרות של עריכת צוואה. זו מאפשרת למצווה להחליט מראש כיצד יחולק העזבון שלו לאחר מותו וכך להגן למעשה על זכותם של הקרובים אליו לרשת אותו. עריכת צוואה מוכרחה להיעשות על ידי עורך דין הבקיא בדיני הירושה והצוואות, זאת על מנת שהצוואה תנוסח ברהיטות ובאופן ברור, על פי כללי הדין.

 

שנית, כאשר בן הזוג הלך לעולמו והותיר אחריו בן זוג, אולי אף ילדים, יש לפנות אל עורך דין משפחה לשם הוצאת צו קיום צוואה, או צו ירושה, בהתאם לנסיבות. כאשר מדובר על בן זוג ידוע בציבור, הרי שיש להוכיח את הסטטוס ולשם כך, דרוש לבן הזוג עורך דין משפחה אשר ייצג אותו ויטפל בכל הנושא.

זכויות ירושה של בני זוג

כותב: עורך דין יוסי סביר, 1.1.2018

bottom of page